WEBSITE VOORWAARDEN

Website voorwaarden

Bedankt voor het bezoeken van onze website.
Bedankt voor het bezoeken van onze website. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met deze website voorwaarden. Lees deze voorwaarden daarom aandachtig door. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

Verwijzingen naar “wij”, “ons” of FrieslandCampina verwijzen naar FrieslandCampina Nederland B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen. FrieslandCampina Nederlands B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01070163 en is gevestigd aan het Stationsplein 4, 3818 LE in Amersfoort. Haar BTW-nummer is: NL803378580B01

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van FrieslandCampina of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. U mag deze website alleen gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. 

Aansprakelijkheid
Wij hebben deze website met zorg samengesteld om er voor te zorgen dat de inhoud van de website correct en compleet is. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en u bezoekt deze website voor eigen risico. Wij garanderen niet dat de website of de servers waarop deze website staat, vrij zijn van virussen.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct of indirect, op welke wijze dan ook ontstaan, voortvloeiend uit uw gebruik van deze website of andere websites die aan deze website zijn gelinkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website, uw handelen op basis van informatie op deze website of het feit dat bepaalde informatie op de website niet correct of compleet is of dat deze informatie (tijdelijk) niet beschikbaar is. 

Links
Deze website kan links of andere verwijzingen bevatten naar andere websites. Dit betekent niet dat wij verbonden zijn met deze andere websites en verantwoordelijk zijn voor deze andere websites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Informatie die u aan ons verstrekt 
Alle informatie die u aan ons verstrekt via deze website, zoals materiaal, data, vragen, commentaar, of suggesties zijn niet-vertrouwelijk en zullen als zodanig worden behandeld. Informatie die u aan ons verstrekt, wordt eigendom van FrieslandCampina en kan gebruikt worden door FrieslandCampina voor bijvoorbeeld reproductie, online publicatie of print publicatie. Bovendien is het ons toegestaan om ideeën, drukwerk, uitvindingen, suggesties of concepten die onderdeel zijn van de informatie die u ons verstrekt via deze website, te gebruiken zonder dat wij hiervoor een vergoeding aan u verschuldigd zijn. 

Indien u aan ons informatie verstrekt, garandeert u dat u de eigenaar bent van deze informatie en dat het gebruik door FrieslandCampina van deze informatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is. FrieslandCampina heeft nooit de verplichting om enige informatie die u verstrekt, te gebruiken. 

Privacy 
Voor het verwerken van je order worden je gegevens opgeslagen en gedeeld met onze partner Ingram. Je gegevens worden in de Verenigde Staten opgeslagen op een beveiligde omgeving van Ingram. Ingram gebruikt je gegevens om de bestelde producten naar je toe te sturen en de betaling af te handelen. Meer informatie over hoe wij je gegevens opslaan, gebruiken en beveiligen, kan je vinden in het FrieslandCampina privacy beleid. 
Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, is ons privacy beleid van toepassing. 

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebrui- ken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan questions@vifitsport.com of via een
link in de nieuwsbrief. 

FrieslandCampina Nederland B.V is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die FrieslandCampina Nederland B.V  over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met FrieslandCampina Nederland B.V  via questions@vifitsport.com. Vifit Sport zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent uverwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Aansprakelijkheid
Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar Actie-websites(s), Applicaties/Apps en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.

De voucher von Vifit Sport
Indien een Deelnemer fraudeert, dan wel een poging doet te frauderen met de Voucher, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van de Voucher door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, of het doorverkopen van de Voucher aan derden, is FrieslandCampina gerechtigd de Deelnemer terstond uit te sluiten van deelname aan de Actie en het Vifit Sport Account te blokkeren. FrieslandCampina is gerechtigd de volledige schade op de Deelnemer te verhalen.
De Voucher is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan de Partner of aan andere producten dan de Actieproducten als aangegeven op de Voucher De Voucher is geldig en kan in beginsel bij de Partner worden ingeleverd tot uiterlijk het einde van de periode waarin de Partner deelneemt aan de Actie, waarna de Voucher zijn geldigheid verliest. FrieslandCampina zal zich inzetten om een beëindiging van deelname aan de Actie door de Partner zo spoedig mogelijk te communiceren aan de Deelnemer(s). 
Het tegoed op het Vifit Sport Account is niet inwisselbaar voor regulier geld of enig andere contante waarde. FrieslandCampina vergoedt aan de Deelnemer onder geen beding rente over dit tegoed en/of het saldo.