Recovery Race Voorwaarden

Voorwaarden Recovery Race

Bekijk hier de voorwaarden van de Recovery Race in Rotterdam en Groningen.

ACTIEVOORWAARDEN VIFIT SPORT RECOVERY RACE

Artikel 1 Algemeen

1.    Deze Vifit Sport Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Vifit Sport Recovery Race (hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, ingeschreven in de Kamer van Koophandel (hierna:"FrieslandCampina") organiseert van maandag 17 september 2018 tot en met vrijdag 16 december 2018 (hierna: de “Actieperiode”).

2.    Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.

3.    FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

4.    Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u telefonisch richten aan de consumentenservice van FrieslandCampina (0800 – 0765).

Artikel 2 Speelwijze

De Actie werkt als volgt:

 • Een team dat lid is bij een deelnemende vereniging kan Vifit Sport stickers (punten) verzamelen door Vifit Sport producten te kopen in de kantine van de deelnemende verenigingen. Je ontvangt een 1 sticker per product dat in een deelnemende sportvereniging wordt gekocht. Andere verkooppunten zijn uitgesloten van deze actie.
 • Extra stickers kunnen worden verdiend door mee te doen aan extra challenges georganiseerd door de tot daartoe aangewezen personen door FrieslandCampina B.V.
 • Plak de stickers op spaarkaarten, vul je team gegevens in en lever de spaarkaarten in bij het clubhuis van jouw vereniging in de daarvoor bestemde inleverbox.
 • De spaarkaarten worden opgehaald, geteld en geregistreerd door de tot daartoe aangewezen personen door FrieslandCampina B.V.
 • De tussenstanden tussen teams worden op basis van de spaarkaarten geüpdatet en zullen te vinden zijn op www.vifitsport.com/recoveryrace.

Artikel 3 Prijzen/actieproducten

1.    Prijzen worden alleen uitgereikt bij een deelnemende club als de consumentenadviesprijs zoals gecommuniceerd vanuit Vifit Sport wordt opgevolgd.

2.    De volgende prijs wordt tijdens de actie uitgereikt;

Vifit Sport Bidonkratjes (houder inclusief 8 bidons):

 • Uit te reiken als een team van een deelnemende club dat deelneemt aan de Actie 20 punten bereikt.
 • De prijs wordt maar eenmaal per team uitgereikt.
 • Op deze prijs geldt een op=op regeling. Er worden maximaal 100 bidonkratjes uitgeleverd tijdens de gehele actieperiode. Deze op=op regeling is nationaal en onafhankelijk van de deelnemende clubs.

3.    De volgende prijs wordt aan het eind van de actieperiode per voldoende deelnemende sportvereniging uitgereikt;

Hoofdprijs:

 • Cheque bestemd voor een ‘teamweekend’ ter waarde van €250 (de cheque is uitsluitend voor dit doeleinde bestemd) en wordt uitgeleverd via De Promoters BV kantoorhoudende te Loon op Zand, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De hoofdprijs wordt alleen bij een deelnemende club uitgereikt als een team van de betreffende vereniging minimaal 3 volle spaarkaarten heeft ingeleverd, ofwel 30 punten heeft gespaard (voldoende deelnemend).
 • Onder alle deelnemende teams van een voldoende deelnemende sportvereniging die aan de Actie deel hebben genomen, wordt het winnende team bepaald op meest gespaarde punten.

4.    FrieslandCampina zal aan het einde van de actieperiode per voldoende deelnemende sportvereniging de prijswinnaar aanwijzen die een prijs heeft gewonnen. De winnaars worden tussen 16 december en 21 december 2018 bekend gemaakt. FrieslandCampina zal deze prijswinnaar per mail op de hoogte stellen.

5.    Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van de prijswinnaar honoreren om zijn prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemend team, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina.

 Artikel 4 Deelname

1.    Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende de actie lid is van een deelnemende sportvereniging in Nederland.

2.    Deelname vindt plaats in teamverband, gebaseerd op de bestaande teamindeling van de deelnemende sportvereniging.

3.    Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.

4.    Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.

5.    Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.

6.    FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.

Artikel 5 Gebruik gegevens

1.    Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname de gevraagde gegevens juist en volledig in te vullen.

2.    FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

3.    Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1.    FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.

2.    Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.

Artikel 7 Slotbepalingen

Vifit Sport is een geregistreerd merk van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

Artikel 8 Diversen

Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.