Actievoorwaarden Vifit Sport gratis sample 

Artikel 1 Algemeen 
1. Deze Actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Vifit Sport gratis sample aanvraag (hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina Consumer Products Europe B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, Stationsplein 4, 3818LE (hierna: "FrieslandCampina") organiseert van donderdag 4 mei 06:00 uur (2017)  tot en met zondag 31 december (2017) 23:59 uur (hierna: de “Actieperiode”). 
2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden. 
3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. 
4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunnen telefonisch of schriftelijk worden gericht aan FrieslandCampina consumentenservice, antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort, telefoonnummer: 0800-0765 (gratis; op werkdagen tussen 9.00 en17.00 uur), via de website www.vifitsport.com of via een privébericht op de Facebookpagina van Vifit Sport (www.facebook.com/VifitSportNL) 

Artikel 2 Speelwijze 
De Actie werkt als volgt: na het achterlaten van je gegevens krijg je binnen 2 werkdagen een gratis Vifit Sport High Protein Recovery Bar toegestuurd. Deelnemers kunnen kiezen uit de smaken  Lemon Yoghurt, Cranberry & Peach Yoghurt.

Artikel 3 Prijzen/actieproducten 
1. Deelnemers ontvangen een gratis Vifit Sport High Protein Recovery Bar. 
2. Een deelnemer kan eenmalig deelnemen aan de Actie. Per huisadres kan een sample worden aangevraagd. 
3. Let op deze actie geldt zolang de voorraad strekt. Op=Op
4. Het gratis sample is persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van deelnemers honoreren om hun actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een sample door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een sample die is toe te rekenen aan de deelnemer vervalt deze aan FrieslandCampina. 
6. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de actieproducten, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie. 

Artikel 4 Deelname 
1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende de actieperiode in Nederland woont. 
2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van Friesland Campina schriftelijk tonen. 
3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie. 
4. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden. 

Artikel 5 Gebruik gegevens 
1. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen. 
2. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van deelnemers. 
3. De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden verzameld door FrieslandCampina. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 
1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voor vloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen. 
2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen. 

Artikel 7 Slotbepalingen 
Het merk Campina van FrieslandCampina is een geregistreerd merk van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina. 

Artikel 8 Diversen 
1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 

Versie: 3 mei 2017